УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТСЪГЛАСНО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Този документ Ви предостави синтезирана информация относно това как ние планираме да обработваме Вашите лични данни, какви права имате в тази връзка, как да ги упражнявате, както и други важни детайли.

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Лични данни е всяко нещо, чрез което някой може да Ви идентифицира.

Идентификация на администратор на лични данни

„Шварц Глобал Сървисис България“ ЕООД, регистрирано дружество съгласно законите на Република България, ЕИК 205158327, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ 51, ет.11

Длъжностно лице по защита на данните-само за въпроси, свързани с лични данни

Вероника Андреева / Email: sit-bg-dpo@mail.schwarz

Цели на обработването

Регистрация и създаване на профил в приложението LovenPark („Приложение“) Използване на уебсайта и функционалностите му (Опционално) събиране на данни за трафика/потреблението към уебсайта, демографски данни и данни за поведението на потребителя в уебсайта посредством Google Analytics или подобно.

Правно основание

Обработването на личните данни за целите, описани по-горе, се извършва на различни основания, отчитайки спецификите на обработката, както и категорията данни.

Данните, които са задължителни за извършване на регистрацията Ви в Приложението и за използване на уебсайта се обработват на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД – за целите на сключването и изпълнение на договора, по който сте страна, както е описано в общите условия на Приложението, както и на основание чл.6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД – за целите на легитимния интерес при използване на уебсайта, в случай че за това са технически необходими определени бисквитки и др.под..

Незадължителните данни в процеса на регистрация, или незадължителни данни, въведени по-късно, се обработват на основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД – въз основа на Вашето съгласие (напр. данни, свързани с потрбеителско поведение, трафик към уебсайта, демографски данни и др.)

Какви данни обработваме

Към обработваните категории лични данни се включват:

  • *вашите имена, с които сте се регистрирали в Google или Apple;
  • *е-mail;
  • телефонен номер;
  • данни за вашето местоположение;
  • снимка.

Не всички данни са задължителни за целите на регистрацията и използването на Приложението. Задължителните данни ще бъдат изрично посочени чрез поставяне на символа (*) до съответната категория.

Категории получатели (трети лица)

Столична Община – Когато използвате Приложението, Вашият сигнал автоматично постъпва в платформата https://call.sofia.bg/, каквито и данни да предоставите е възможно да бъдат обработвани от Столична Община на отделно за тяхна цел основание, за което Шварц не носи отговорност.

Държавни органи – имаме законово задължение в някои случаи да предоставяме информация на държавни органи. В такива ситуации ние първо извършваме проверка дали е спазен съответния ред и дали този орган има право да поиска тази информация.

Срок за съхранение

Ще съхраняваме Вашите данни до някоя от следните хипотези:

- До изтриване на профила Ви, когато това изтриване е извършено по Ваше искане;

  • До изтриване на профила Ви, когато това изтриване е извършено по Ваше искане;
  • До изтриване на профила Ви, когато същият е бил неактивен – в съответствие с Общите Условия;
  • До изтриване на профила Ви, когато е идентифицирано Ваше нарушение на Общите Условия;
  • До оттегляне на съгласието Ви- когато се отнася до незадължителни данни, ако е приложимо;
  • До ръчното изтриване от Вас на данни от профила Ви.
Права на субекта на данни

Можете да изискате от нас, като администратор, достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с теб. Имате право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Ще се погрижим да разгледаме искания за упражняване на правата Ви в сроковете съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

Молим да имате предвид, че исканията Ви за упражняване на права и тяхното удовлетворяване ще бъде при условията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Право да оттеглите съгласието си

Когато личните Ви данни се обработват на основание Вашето съгласие (незадължителни данни), имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай оттеглянето не засяга законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

Молим да имате предвид, че ако оттеглите съгласието си ние незабавно ще изтрием данните, които се обработват на това основание, но това няма да преустанови разглеждането и информирането Ви относно вече подадените сигнали до Столична Община.

Ред на упражняване

Можете да упражнявате правата си по електронен път (електронна поща) на email адресът, посочен по-горе в настоящото уведомление и/или като ни изпратите писмо и/или като входирате своето искане директно при нас.

Молим да имате предвид, че когато искането е направено дистанционно, може да поискаме допълнителни данни за идентификация, за да се уверим, че наистина Вие искате да упражниш своите права, а не трето недобросъвестно лице.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на твоите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Без да засягаме това твое право, ние сме на разположение да обсъдим, ако считате, че правата ти във връзка с обработката на личните данни са нарушени.

Задължение за предоставяне

Предоставяне на личните Ви данни, задължителни за регистрацията, е абсолютна предпоставка, за да направите регистрация в Приложението и да го използвате.

Предоставянето на незадължителните лични данни е доброволно и не влияе на възможността да използвате Приложението.

Трансфер на лични данни

Личните Ви данни няма да се трансферират в страни извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство.

Автоматизирано вземане на решения

Вие няма да бъдете обект на автоматизирано вземане на решения.