ОБЩИ УСЛОВИЯ

За използване на приложението LovenPark

Благодарим Ви, че желаете да използвате приложението Love’nPark („Приложение“). За да продължите напред, е необходимо да се запознаете с настоящите

общи условия, да се съгласите с тях и да ги спазвате при всяко използване на Приложението. Приложението се разработва, поддържа и администрира от „Шварц Глобал Сървисис България“ ЕООД, регистрирано дружество съгласно законите на Република България, ЕИК 205158327, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ 51, ет. 11. Тези общи условия заедно с Уведомлението ни за поверителност ръководят отношенията между нас и Вас във връзка с употребата на Приложението. Чрез отбелязване на съответните полета за съгласие/ чрез регистрация в приложението, вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. „Шварц Глобал Сървисис България“ ЕООД, регистрирано дружество съгласно законите на Република България, ЕИК 205158327, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ 51, ет.11 е единствен и пълноправен собственик на всички и всякакви отчуждими авторски права, право на собственост върху дизайн, права на интелектуална и индустриална собственост във връзка с Приложението. Термините „ние“, „нас“, „Шварц“ се отнася към „Шварц Глобал Сървисис България“ ЕООД, регистрирано дружество съгласно законите на Република България, ЕИК 205158327, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ 51, ет. 11. Термините „Вие“, „Вас“ се отнася до вас като лице, използващо Приложението.

Чл. 2. (1) Чрез Приложението и при спазване на тези общи условия и свързаните стях документи Вие ще можете да подавате сигнали до Столична Община относноследните видове нередности, които сте установили на територията на парк „Ловен парк“ в гр. София: - напр. наранени дървета, счупена пейка, отпадъци на нерегламентирани места и всякакви други нередности; (2) Шварц си запазва правото по свое усмотрение да добавя и други опции за докладване на нередности, за които да можете да подавате сигнали чрез Приложението или да премахва вече съществуващи такива.

Чл. 3. (1) Ще можете да осъществявате достъп до мобилно приложение, както и чрез интернет достъп до следния уебсайт: https://love-n-park.com . (2) Шварц може, но не е задължен да осигури версии на Приложението за операционните системи Android и iOS, които да бъдат сваляни съответно чрез магазините за приложения „Google Play“ и App Store.

II. РЕГИСТРАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛИ

Чл. 4. (1) За да можете да подавате сигнали чрез Приложението, Вие трябва да регистрирате свой профил при нас. (2) Регистрацията се извършва чрез платформа по смисъла на ал. 3. С Регистрацията си през приложението Вие изразявате съгласие с Общите Условия за ползване, както и с Уведомлението за поверителност. При регистрация на непълнолетно лице (между 14 и 18 години), действията по предходното изречение се извършват и със съгласието на неговите родители или попечители. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия и запознаване с Уведомлението за поверителност се извършва от родител или настойник на същото. Шварц не носи отговорност за грешно подадена/декларирана информация в тази връзка. (3) Вие можете да извършите регистрацията си и да се впишете в Приложението чрез вашия профил в Google или друга платформа (напр. Apple). В този случай съответно се прилагат разпоредбите на ал. 2 от настоящия член. Когато използвате друг ваш профил за регистрация в Приложението, вие давате съгласие съответният друг администратор да ни предостави информацията, необходима за създаване на профила Ви в Приложението. (4) В процеса на регистрация ще е необходимо да предоставите данни за Вас, някои от които са задължителни, за да можете да използвате Приложението, а други се предоставят по Ваша преценка. Задължителните данни ще бъдат изрично посочени чрез поставяне на символа (*) до съответната категория. Повече информация относно обработката на Вашите лични данни можете да откриете в Уведомлението ни за поверителност.

Чл. 5. Можете по всяко време да извършвате промени във вашия профил в Приложението, както и да добавяте/премахвате/променяте данни, които не сте

предоставили при първоначалната си регистрация.

Чл. 6. (1) С оглед спазване на принципа на ограничение на съхранението на данни, както и за техническо обезпечение на Приложението, Шварц може да изтрива неактивни профили в Приложението. За неактивен профил ще се счита всеки профил, в който лицето не се е вписвало повече от 24 месеца. В този случай потребителят ще загуби и достъп до подадени сигнали, по които все още няма отговор. (2) Вашият профил може да бъде изтрит по всяко време и по ваше искане. (3) Имаме право да изтрием Вашия профил и без предупреждение, ако бъде установено нарушение на настоящите общи условия. В този случай потребителят ще получи информативно съобщение.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 7. Потребителят се задължава да пази и съхранява данните си за вписване в профила си в Приложението, както и да не ги разкрива на трети лица, да не ги записва на други материални или електронни носители, както и да не извършва каквито и да било други действия, които биха могли да доведат до неоторизиран достъп до профила му. Чл. 8. Потребителят се задължава да не използва Приложението за изпращане на нецензурни, обидни или дискриминационни послания, снимки, картинки, лозунги и др., освен ако същите не съставляват установена нередност, по смисъла на ал. 2 и се изисква тяхното премахване/докладване. Шварц служи единствено като платформа-посредник между Потребителя и Столична Община и не носи отговорност за съдържанието на сигнали/съобщения. Чл. 9. Потребителят се задължава да не изпраща невярна информация чрез Приложението.

Чл. 10. Потребителят няма право да използва Приложението, за да изпраща снимки на хора, лични документи, както и всякаква друга информация, която може да доведе до пряката или непряката идентификация на трето физическо лице.

Чл. 11. Потребителят се задължава да не използва Приложението за нарушаване на права на трети лица (включително, но не само права на интелектуална собственост, права на индустриална собственост и др), право на лична неприкосновеност и т.н. Дружеството не желае и не цели да използва Ваши обекти на авторско право, като Вие нямате право да качвате такива през Приложението. В случай, че качите в/чрез Приложението снимка, която е обект на авторско право, Вие давате изричното си съгласие Дружеството да я използва безвъзмездно за целите на подаване на сигнала чрез приложението до компетентния орган. Ако качите снимка, обект на авторско право на трето лице, то вие декларирате и се задължавате, че притежавате необходимите права за това.

Чл. 12. Потребителят няма право да използва Приложението за цели, различни от подаване на сигнали за нередности до Столична Община, както е описано в тези Общи Условия.

Чл. 13. Потребителят няма право да извършва декомпилиране на Приложението(reverse engineering), както и да използва за свои цели каквито и да било елементи от софтуерния код и/или други компоненти, интегрирани в Приложението, които са собственост на Шварц.